Ochrann znmka ANACONDA
Logo ANACONDA
Krytka Flexi s vstupkem k vytaen

Krytka Flexi s vstupkem k vytaen

Krytky Flexi jsou ideln pro ely veobecn ochrany. M vstupek k zataen, kter umouje rychl sejmut.Materil: ern prun PVC.

obj. slopro zvitrozmryks v balencena/balen / kscena/ks
metrickBSPUNFdh
PCWA-0036-013M4--3,6135000 ks3,1 K5,2 K
PCWA-0048-013M4--4,8135000 ks3,5 K6,6 K
PCWA-0053-013M6-7/32"5,3135000 ks2,2 K6,4 K
PCWA-0061-013--1/4"6,1135000 ks1,8 K3,6 K
PCWA-0075-013---7,5135000 ks2,4 K3,4 K
PCWA-0075-025---7,5255000 ks3,6 K5,9 K
PCWA-0077-013M8-5/16"7,7137500 ks1,7 K2,8 K
PCWA-0077-025---7,7255000 ks2,3 K3,1 K
PCWA-0087-013---8,7255000 ks5,2 K10,3 K
PWCA-0087-025---8,7255000 ks6,4 K10,3 K
PCWA-0093-013M101/8"3/8"9,3132500 ks2,5 K7 K
PCWA-0093-025---9,3253000 ks2,5 K7 K
PCWA-0097-013---9,7132500 ks2,4 K3,4 K
PCWA-0097-025---9,7252500 ks2,4 K6,4 K
PCWA-0108-013--7/16"10,8135000 ks3,5 K6,6 K
PCWA-0108-025---10,8255000 ks2,8 K5,2 K
PCWA-0111-013---11,1132500 ks3,4 K6,6 K
PCWA-0111-025---11,1255000 ks7 K6,5 K
PCWA-0119-013M12-1/2"11,9135000 ks3,1 K5 K
PCWA-0119-025---11,9253000 ks3,6 K7 K
PCWA-0124-013-1/4"1/2"12,4135000 ks3,5 K6,6 K
PCWA-0124-025-1/4"1/2"12,4255000 ks3,8 K6,2 K
PCWA-0132-013M14-17/32"13,2132500 ks5,2 K8,3 K
PCWA-0132-025---13,2252500 ks7 K9,2 K
PCWA-0143-025M15-9/16"14,3252500 ks6,4 K10,3 K
PCWA-0153-013M16--15,3132500 ks7 K9,2 K
PCWA-0153-025---15,3252000 ks4,9 K7,9 K
PCWA-0159-025-3/8"5/8"15,9252000 ks3,6 K7,3 K
PCWA-0163-013M18-11/16"16,3132500 ks6,4 K8,5 K
PCWA-0163-025---16,3251250 ks5,4 K10,7 K
PCWA-0174-013M18--17,4132500 ks7 K9,4 K
PCWA-0174-025M18--17,4252500 ks7 K9,4 K
PCWA-0188-013M20-3/4"18,8132500 ks6,6 K9,1 K
PCWA-0188-025---18,8251250 ks6,6 K10,8 K
PCWA-0200-013---20132500 ks4,7 K7,6 K
PCWA-0200-025---20252500 ks7 K9,2 K
PCWA-0206-013M221/2"13/16"20,6132500 ks7 K7,9 K
PCWA-0206-025---20,6252000 ks5,2 K12,1 K
PCWA-0220-025-5/8"7/8"22251500 ks6,5 K10,7 K
PCWA-0238-013---23,8131500 ks6 K12,1 K
PCWA-0238-025---23,8251500 ks6,4 K10,4 K
PCWA-0246-013M25--24,6131500 ks8 K15,8 K
PCWA-0246-025M25--24,6251500 ks8 K15,8 K
PCWA-0251-025M26-1"25,1251500 ks7,3 K11,8 K
PCWA-0269-025---26,9251000 ks9,2 K14,9 K
PCWA-0286-025M307/8"1 1/8"28,6251500 ks11,4 K18,6 K
PCWA-0286-038M307/8"1 1/8"28,6381500 ks11,4 K18,6 K
PCWA-0312-038M321"1 1/4"31,238350 ks12,1 K20 K
PCWA-0349-025M35-1 3/8"34,925350 ks14 K22,9 K
PCWA-0349-038M35-1 3/8"34,938350 ks14 K22,9 K
PCWA-0381-038M39-1 1/2"38,138350 ks15,8 K25,9 K
PCWA-0381-050M39-1 1/2"38,150350 ks15,8 K25,9 K
PCWA-0408-038--1 5/8"40,838350 ks24,5 K40,3 K
PCWA-0413-038M421 1/4"-41,338350 ks17,4 K28,7 K
PCWA-0413-050M421 1/4"-41,350350 ks17,4 K28,7 K
PCWA-0445-038M451 3/8"-44,538350 ks23,8 K39,2 K
PCWA-0445-050M451 3/8"-44,550350 ks23,8 K39,2 K
PCWA-0508-050--2"50,850200 ks28,8 K47,5 K


erven prun PVC (60 Shore)
obj. slopro zvitrozmryks v balencena/balen / kscena/ks
metrickBSPUNFdh
PCZF-0075-013---7,5135000 ks6,4 K7,3 K
PCZF-0075-025M8--7,5255000 ks5,2 K10,3 K
PCZF-0077-013--5/16"7,7137500 ks6,4 K6 K
PCZF-0077-025---7,7255000 ks2,3 K6,4 K
PCZF-0087-013---8,7135000 ks5,4 K10,7 K
PCZF-0087-025M10--8,7135000 ks5,4 K10,7 K
PCZF-0093-013-1/8"3/8"9,3135000 ks3,5 K4,7 K
PCZF-0093-025---9,3255000 ks3,8 K6,2 K
PCZF-0097-013---9,7132500 ks3,1 K5 K
PCZF-0097-025---9,7252500 ks3,4 K5,4 K
PCZF-0108-013--7/16"10,8135000 ks4,7 K9,2 K
PCZF-0108-025---10,8255000 ks4,7 K9,2 K
PCZF-0111-013---11,1132500 ks4,9 K8 K
PCZF-0111-025M12--11,1252500 ks8,2 K13,4 K
PCZF-0119-013--1/2"11,9135000 ks3,2 K6,4 K
PCZF-0119-025---11,9255000 ks5 K7 K
PCZF-0124-013-1/4"1/2"12,4135000 ks3,5 K7 K
PCZF-0124-025M141/4"1/2"12,4255000 ks5,2 K8,5 K
PCZF-0132-025M15-9/16"13,2255000 ks6,5 K10,6 K
PCZF-0143-025M16--14,3252500 ks8,2 K13,4 K
PCZF-0153-013---15,3132500 ks7,3 K14,3 K
PCZF-0153-025---15,3252000 ks9 K14,6 K
PCZF-0159-025M18-5/8"15,9252000 ks5,9 K9,7 K
PCZF-0163-013--11/16"16,3132500 ks8,2 K13,4 K
PCZF-0163-025M18--16,3251250 ks12,1 K16,7 K
PCZF-0174-013M18--17,4132500 ks10,6 K17,4 K
PCZF-0174-025M20--17,4252500 ks10,6 K17,4 K
PCZF-0188-013--3/4"18,8132500 ks9 K14,9 K
PCZF-0188-025---18,8251250 ks13,4 K18,4 K
PCZF-0200-013---20132500 ks5 K8,3 K
PCZF-0200-025M22--20252500 ks6,4 K10,3 K
PCZF-0206-013-1/2"13/16"20,6132500 ks7 K11,5 K
PCZF-0206-025---20,6252000 ks7 K11,5 K
PCZF-0220-025-5/8"7/8"22252000 ks12,1 K16,6 K
PCZF-0238-013---23,8131500 ks9,2 K15,2 K
PCZF-0238-025M25--23,8251500 ks9 K14,9 K
PCZF-0246-013M25--24,6131500 ks14,3 K28,2 K
PCZF-0246-025M26--24,6251500 ks14,3 K28,2 K
PCZF-0251-025--1"25,1251500 ks10,3 K16,9 K
PCZF-0269-025M30--26,9251500 ks13,6 K22,2 K
PCZF-0286-025M307/8"1 1/8"28,6251500 ks21,5 K35,3 K
PCZF-0286-038M327/8"1 1/8"28,6381500 ks21,5 K35,3 K
PCZF-0312-038M351"1 1/4"31,238500 ks19,4 K31,9 K
PCZF-0349-025M35-1 3/8"34,925350 ks25,2 K41,4 K
PCZF-0349-038M39-1 3/8"34,938350 ks25,2 K41,4 K
PCZF-0381-038M39-1 1/2"38,138350 ks28,2 K46,3 K
PCZF-0381-050M42-1 1/2"38,150350 ks28,2 K46,3 K
PCZF-0413-038M421 1/4"-41,338350 ks30 K49,2 K
PCZF-0413-050M421 1/4"-41,350350 ks30 K49,2 K
PCZF-0445-038M451 3/8"-44,538350 ks46,1 K75,6 K
PCZF-0445-050M45 1 3/8"-44,550350 ks46,1 K75,6 K
PCZF-0508-050--2"50,850200 ks54,8 K90,1 K


Ceny jsou bez DPH a plat pi platb na dobrku.

Firma
Objednvka *
IO
DI
Vae jmno *
Telefn *
E-mail *
Fakturan adresa *
Doruovac adresa
 CZ   PL   SK   UK   DE   RU
 FR   RO   ES   FI   HU   HR
 BE   SI   SE   NO   DK   TN